У   Д   Р   У   Ж   Е   Њ   Е
„Ветерани ратне морнарице“
Савски трг 9,  11 000 Београд
(код Удружења РВИ града Београда)


П  Р  И  С  Т  У  П  Н  И  Ц  А

Ја ________________________________________________________
(презиме, очево име и име)

Изјављујем да се добровољно учлањујем у Удружење „Ветерани Ратне морнарице“. Упознат сам са Статутом овог Удружења и прихватам све обавезе које из тога произлазе. Ради комуникације, сарадње и ангажовања у Удружењу дајем своје податке:

1. ___________________________________________________________________________
(датум и место рођења)
2. ____________________________________________________________________________
(чин и јединица / установа на дан престанка војне службе)
3. ____________________________________________________________________________
(адреса становања)
4. ____________________________________________________________________________
(адреса електронске поште)
5. ____________________________________________________________________________
(број мобилног телефона)
6. ____________________________________________________________________________
(број фиксног телефона)

Место и датум:
__________________________

___________________________
(потпис)